Užívej výhod člena Klubu českých turistů:

• ČLENSTVÍ V KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT. Každý člen platí roční příspěvek, který se skládá ze tří částí - odvod ústředí (příspěvek ústředí 2017), který schvaluje Ústřední konference KČT, odvod pro oblast, který schvaluje Oblastní konference KČT a odvod odboru, který schvaluje Výroční schůze odboru KČT. Účelem členských příspěvků je zajištění aktivit souvisejících s činností Klubů českých turistů (podpora značení, pronájmy, publikační a mediální činnost, atd.). Členové KČT oproti členskému příspěvku získávají systém slev a výhod, které jsou uvedeny níže. S podstatou činnosti Klubu českých turistů v Ústecké oblasti se můžete seznámit zde.

TYPY ČLENSTVÍ KČT

Členové KČT si mohou sami zvolit rozsah členských výhod, podle typu členství. Podle typu členství jsou odstupňovány členské příspěvky:

• Základní členství zahrnuje úrazové pojištění člena, slevu na dopravu, slevy na startovném, slevy na mapy KČT, slevy na služby a zboží, slevy NPÚ a poskytování příspěvku na ubytování.

• Rozšířené členství obsahuje navíc roční předplatné časopisu TURISTA (10 čísel ročně) a slevu 50 % na konkrétní turistické oblečení nebo vybavení.

• TOP členství obsahuje navíc poukaz na jednu mapu KČT a jednoho průvodce vydavatelství Soukup a David dle vlastního výběru a ještě jako dárek nějakou turistickou potřebu.

Společné členství v KČT a v Alpenvereinu.cz

Při přihlášení k ročnímu členství v české pobočce rakouského horského spolku ALPENVEREIN si můžete zvolit společné členství v obou spolcích s výhodou pro členy KČT (stávající i nově přihlášené). Členství v Alpenvereinu lze získat na 80 prodejních místech (např. v prodejnách Etudy sport) nebo na www.alpenverein.cz. Součástí členství je i velmi výhodné pojištění pobytu v horách po celém světě, slevy na alpských chatách a další výhody.

• VÝHODY PLYNOUCÍ Z ČLENSTVÍ V KČT

POJIŠTĚNÍ

Úrazové pojištění KČT

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využívá úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.Tato smlouva se vztahuje na úrazy členů i nečlenů KČT během organizované akce, během organizované dopravy na akci i během krátkodobé brigády pro KČT (např. během značení), při výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět, zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí. Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem. Ústředí KČT potvrdí (na první straně v rubrice POTVRZENÍ ČLENSKÉ ORGANIZACE…), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně. Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se po roce vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok. Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti a kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena).

Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu: Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 57, 110 05 Praha 1, Kontaktní telefony: 251 625 111, 736 754 095, 251 610 181, 736 754 001.

Pojištění odpovědnosti KČT

Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617 novou pojistku na pojištění obecné odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo cvičitele. Pojištěni jsou vedoucí a cvičitelé, kteří vykonávají svou činnost podle své specializace pro Klub českých turistů a jeho složky na základě členského vztahu, nebo pracovně právního vztahu (pracovního poměru, DPP nebo DPČ) nebo jako OSVČ na živnostenský list. Pojištění se také vztahuje na další osoby, které vedoucí nebo cvičitel použije pro výkon své činnosti (jako své pomocníky).

Pojištěna je povinnost k náhradě újmy, která vznikla na hmotné věci nebo nemajetková újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, vč. následných finančních škod, tedy tzv. obecná odpovědnost. Pro celý Český olympijský výbor je roční limit čerpání pojištění 20 mil. Kč při spoluúčasti 5.000 Kč. Pojištění se vztahuje na škodní události, vzniklé na území celé Evropy.

Hlášení pojistných událostí - pojišťovna vyžaduje vždy písemné vyjádření pojištěného (tedy vedoucího, cvičitele nebo jeho pomocníka) a písemný nárok poškozené osoby. Další podklady se mohou lišit podle druhu škody. Hlášení pojistné události se vyřizuje s makléřskou společností RENOMIA, tel. 221 421 799.

Další aktuální informace týkající se pojištění (například pojistné částky či kompletní kontaktní údaje) včetně formuláře oznámení úrazu najdete na www.kct.cz v sekci členství/pojištění.

EUROBEDS

Každý člen obdrží nový členský průkaz, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

SLEVY NA UBYTOVÁNÍ

Na základě předložení členského průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (s vyznačením platnosti) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách OTK a Naturfreunde v Rakousku, chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu — Bavorsku a na chatách KST na Slovensku.

MAPY KČT

Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. Mapy se slevou je možné získat přímo u vydavatele - společnosti TRASA v Praze 13, v turistickém infocentru v Praze 2, u regionálních prodejců a v některých oblastních sekretariátech KČT. Je možno si je objednat také v e-shopu na www.kct.cz

SLEVY NA STARTOVNÉM

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

SLEVY NA DOPRAVU

Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky za rok).

SLEVY NA SLUŽBY A ZBOŽÍ

V řadě míst ČR nabízejí členům KČT slevu na poskytované služby a zboží v rámci slevového systému EUROBEDS. Jedná se především o slevy na ubytování, na vstupné a na nákup turistického vybavení.

Seznam slevových partnerů.

SLEVY NA VSTUPNÉ

Slevy na vstupné platí do objektů Národního památkového ústavu, který poskytuje členům KČT slevu z plného vstupného do cca 50 památkových objektů - hradů, zámků a dalších památek.

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

KČT nově uzavřel smlouvu o zapojení do věrnostního systému SPHERE CARD, jehož 10.000 slev mohou využít členové KČT s členským průkazem, který spojuje původní papírový členský průkaz, kartu EUROBEDS a věrnostní kartu SPHERE CARD. Ta je platná po dobu členství v KČT.

• JAK VYŘÍDIT ČLENSTVÍ V KČT

Pokud máte ještě nějaké dotazy týkající se členství v Klubu českých turistů nebo jste se již rohodli pro členství, vyplňte prosím členskou přihlášku a tuto odevzdejte na příslušném odboru KČT ve vašem regionu, ke kterému chcete patřit.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI:


PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: